I år er det hundre år siden boka Tre stammers møte kom ut. Med de tre stammene menes samer, kvener og nordmenn. Tittelen speiler på en slående måte det flerkulturelle særpreget i nord, og «tre stammers møte» har blitt fast uttrykk og en grei referanseramme f.eks. når spørsmål om bosettingshistorie skal redegjøres for. Forfatteren Carl Schøyen (1877-1951) var sørlending, men skrev sine viktigste bøker om nordnorske forhold, basert på langvarige opphold med feltarbeid i landsdelen. Tre stammers møte har undertittel Av Skouluk-Andaras beretninger. Fortellerstemmen tilhører Skouluk-Andaras, lærer og kven med røtter i Tornedalen, mens Schøyen sjøl trer til side i framstillinga og nevnes som en fremmed som søker kunnskap. Første del behandler samisk tradisjon, historie og dagligliv, andre del innvandringa fra Tornedalen til Midt-Troms på 1800-tallet. Særlig skildres praksisen med å frakte barn over grensa i følge med samer under sesongflytting, slik at de kunne komme unna vanskelige levevilkår i hjemlandet. Boka omtaler også læstadianismen som en viktig samfunnsendrende bevegelse.

Boka ble godt mottatt. Den tilførte kunnskap om et emne som var lite kjent, og den ble lagt merke til for sin originale, fortellende form, med gode natur- og miljøbeskrivelser og personportretter. «En i sin art enestaaende skildring av Lappers, Kvæners og Nordmænds færd og kaar i fortid og nutid», skrev Nils Collett Vogt i Dagbladets anmeldelse. I forordet til nyutgaven av Tre stammers møte i 1977 peker Nils Magne Knutsen på at Schøyens framstilling kan trenge noen korrektiv. Forfatteren skildrer autentiske personer og forhold, men tegner et litt forenkla bilde. Motsetninger mellom de tre folkegruppene glattes over, og for den samiske befolkningens del problematiseres det i liten grad at omstillingsprosessen fra nomadisk reindrift til fastboende bygdeliv foregår på det norske samfunnets premisser. Nils Magne Knutsen har likevel dyp respekt for Carl Schøyens forfatterskap, og kaller Tre stammers møte et helt sentralt verk innenfor nordnorsk litteratur.

Carl Schøyen. Tre stammers møte. Gyldendal, 1918. Ny revidert utgave: Gyldendal, 1977. Med forord av Nils M. Knutsen.

Tänä vuona oon sata vuotta aikkaa ko kirja Tre stammers møte tuli ulos. Näilä kolmela heimola meinathaan saamelaissii, kväänii ja norjalaissii. Titteli peilaa hirmu hyvin pohjaisen kulttuurista moninaisuutta, ja «kolmen heimon kohattelu» oon tullu fasta ilmaisu ja passaava referansiraami ko pittää selvittäät esimerkiksi kysymyksii asutushistoorian ympäri. Kirjailiija Carl Schøyen (1877-1951) oli Norjan eteläisimästä osasta pois, mutta hänen tähelisimät kirjat muistelthiin tiloista Pohjais-Norjassa, missä hän oli pitkäaikhaisesti felttityössä. Tre stammers møte-kirjan alatitteli oon Av Skouluk-Andaras beretninger. Muisteliijan ääni oon Skouluk-Andaraksen. Hän oli koulumies ja kvääni, ja hänelä oli juuret Tornionlaksossa. Schøyen itte puolesthaan astuu sivhuun muisteluksessa, ja hänen mainithaan vierhaana kuka kokkoo tiettoo. Ensi osa muistelee saamelaisista tradisjuuniista, histooriasta ja arkipäivästä, toinen osa maastamuutosta Tornionlaksosta Keski-Tromsshaan 1800-luvula. Eriliikaisesti muistelhaan sen ympäri kuinka lapsii pruukathiin lähättäät jutaaviitten saamelaisten kans rajan yli, niin ette het päästhiin pois vaikkeista oloista kotimaassa. Kirja muistelee lestadionisminki ympäri tähelisenä uskonolisenna liikkheenä, mikä muutti samfynnin.

Kirjan otethiin hyvin vasthaan. Se lisäs tiettoo teeman ympäri, mistä tiiethiin vähän, ja sen panthiin merkile erikoisen, muistelevan muovon tähen, ja ko siinä oli hyvvii luonto-, miljöö- ja ihmiskuvvauksii. ”Se oon uniikki kuvvaus lappalaisten, kvääniin ja norjalaisten tekkoin ja elämänehtoin ympäri ennen ja nyt”, kirjoitti Nils Collett Vogt Dagbladetin kritikissä. Kirjan Tre stammers møte uuen pränttäyksen alkusanoissa vuoelta 1977 Nils Magne Knutsen peekkaa ette Schøyenin kuvvausta pittää oikaista vähäisen. Kirjailiija kuvvaa autentissii persooniita ja tilloi, mutta se kuva minkä hän anttaa, oon liian simppeli. Eroituksii kolmen kansanjoukon välilä ei kohta mainita olheen. Kirjassa ei muistela ette ko saamelaiset heitethään jutaamasta porroin kans ja alethaan asumhaan kylässä ympäri vuoen, niin se tapattuu norjalaisen samfynnin ehoila. Nils Magne Knutsen kuitenki kunnioittaa Carl Schøyenin litterääristä työtä ja sannoo ette Tre stammers møte oon tähelinen kirja pohjaisnorjalaisessa litteratuurissa.

Carl Schøyen. Tre stammers møte. Gyldendal, 1918. Ny revidert utgave: Gyldendal, 1977. Med forord av Nils M. Knutsen.