Doktorgradsavhandling levert oktober 2012. UiT – Norges arktiske universitet, fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, institutt for historie og religionsvitenskap.

Rolf Inge Larsen dekker et tidsspenn på sytti år i sin doktoravhandling. 1870 utgjorde starttidspunkt både for nasjonsbyggingspolitikken og læstadianismen i organisert form i nord, mens 1940 og krigen brakte et brudd i mange samfunnsprosesser. Avhandlingens tittel gir assosiasjoner til vår egen tid, med ulike typer fiendebilder i omløp, skarpe skiller mellom «oss» og «de andre» og statlig minoritetspolitikk som redskap for orden og stabilitet.

Med Larsens egne ord er temaet «forholdet mellom læstadianismen og den norske statskirken sett i lys av norske myndigheters fiendebilde av kvenene». Lyngen og Vadsø er valgt som undersøkelsesområder. De har likhetstrekk ved at de begge hadde en tallrik kvensk befolkning og stor oppslutning om læstadianismen. Forfatteren undersøker hvordan og hvorfor fiendebildene oppstod, og hvilke strategier de ulike aktørene tok i bruk. Han vil finne ut i hvor stor grad kirken, representert ved biskop og sogneprest, var lojal overfor norsk minoritetspolitikk, som hadde assimilasjon som mål. Han er også opptatt av hvilke teologiske lærespørsmål som var viktige i forholdet mellom statskirken og i læstadianismen.

Framstillingen har mange interessevekkende deltitler underveis, som «Et luthersk toppmøte i Skibotn», en begivenhet som fant sted 22. juni 1931, da læstadianernes bedehus i Skibotn ble innviet til statskirkekapell. Av andre kapitler kan nevnes «Læstadiansk vekkelse i et samfunnsperspektiv» og «Kvensk etnisitet i forhold til stat, kirke og forsamling». Avhandlingen beskriver også alle geistlige ledere i de to prestegjeldene Lyngen og Vadsø fra 1870 til 1940, bl.a. presten og språkforskeren Johan Arnt Beronka i Vadsø, og har tilsvarende omtale av de viktigste læstadianske lederskikkelsene.

Selv om det er en akademisk publikasjon, er «Religion og fiendebilder» godt lesbar for et allment publikum. Om en vil gjøre seg kjent med hovedinnholdet uten å lese alt, er det mulig å lese de grundige, men oversiktlige oppsummeringene etter hvert hovedkapittel. Avhandlingen kan leses i fulltekst på nettet http://munin.uit.no/handle/10037/4739, men er også utgitt i bokform og kan lånes på biblioteket.

Rolf Inge Larsen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han deltar i flere forskningsprosjekter, og er bl.a. leder av styringsgruppe for LLL Online, som har som mål å samle inn, digitalisere, analysere og synliggjøre alt tilgjengelig materiale etter Lars Levi Læstadius.

Tohtorigraaditutkimuksen oon tehty oktooperikuussa vuona 2012. Tromssan universiteetti – Norjan arktinen universiteetti, Humaniooran, samfynnitieđon ja opettajakoulutuksen fakulteetti, histoorian ja uskontotieđon institutti.

Rolf Inge Larsenin tohtorigraaditutkimus täkkää seittemenkymmenen vuođen aikakauđen. Vuona 1870 alkoi organiseerattu nasjuuninpykkäyspolitikki ja lestaadionismi vaikuttamhaan pohjaisessa, mutta vuosi 1940 ja sota katkaisi monnii samfynniprosessiita. Tutkimuksen titteli viepi meiđän ajatukset nykypäivhään. Se pyörttää meiđän takaisin erityyppishiin viholiskuvhiin, «meiđän» ja «muitten» erottamisheen ja staatin moniriteettipolitikkhiin jolla freistathaan tuođa oorninkkii ja stabiliteettii.

Niin ko Larsen itte sen sannoo, niin tutkimuksen teema oon «suhđet lestaadionismin ja Norjan staatinkirkon välilä, ko sitä kattothaan siinä valossa ette kummoinen viholiskuva Norjan hallitusherroila oli kvääniin ympäri». Hän oon valinu Yykeän ja Vesisaaren alat joita hän tutkii. Kummassaki paikassa oli paljon kvääniväkkee ja luja lestaadionismi. Larsen tutkii ette kunka viholiskuva syntyi ja kummoissii strategiita kukainenki käytti. Hän halluu tiettäät ette kunka paljon kirkko, eli pispa ja suokananpappi, oli lojaali Norjan minoriteettipolitikin kans jonka meininkinnä oli assimilasjuuni. Hän kans tutkii ette mikkä teoloogiset oppikysymykset olthiin tärkkeet staatinkirkon ja lestaadionismin välilä.

Tutkimuksessa oon monta interesanttii osatittelii, niin ko «Lutherinen kokkous Yykeänperässä» jonka piđethiin 22. juulikuuta vuona 1931, ko lestaadiolaisten rukkoushuonet Yykeänperässä vihithiin staatinkirkkokapelliksi. Lisäksi saattaa mainita kapittelit «Lestaadiolainen herätys samfynniperspektiivistä kattottunna» ja «Kvääni-etnisiteetti staatin, kirkon ja kokkoontumisen yhtheyđessä». Tutkimuksessa muistelhaan kans kaikkiin pappisjohtaajiitten ympäri jokka työtelthiin Yykeän ja Vesisaaren kirkkopitäjiissä vuossiin 1870-1940 aikana, niin ko muun myötä vesisaarilaisen papin ja kielentutkiijan Johan Arnt Beronkan ympäri. Lisäksi muistelhaan tärkkeimiitten lestaadiolaisten johtaajiitten ympäri.

Vaikka «Uskonto ja viholiskuvat» oon akadeeminen tutkimus, saatethaan kaikin sen hyvin lukkeet. Jos et halluu lukkeet koko kirjaa, oon jokhaisen pääkapittelin lopussa lyhykäisempi selvitys kapittelin sisälyksen ympäri. Koko tutkimuksen saattaa lukkeet netissä http://munin.uit.no/handle/10037/4739. Tutkimuksen oon annettu ulos kans kirjana ja sen saattaa lainata biblioteekista.

Rolf Inge Larsen oon ensimäinen amanuensis Tromssan universiteetin opettajakoulutuksen ja pedagogikin institutissa. Larsen oon myötä monissa tutkimusprosjektiissa. Hän oon muun myötä LLL Online´n styyrinkijoukon johtaaja, ja tämän joukon meininkinnä oon kovota, digitaliseerata, analyseerata ja nostaat esile kaiken sen materiaalin mikä oon olemassa Lars Levi Læstadiuksen ympäri.