Retten til å velge finsk som andrespråk i grunnskolen er lovfesta i Opplæringsloven, som sier at elever med kvensk eller finsk bakgrunn ved skoler i Troms og Finnmark rett til opplæring i finsk når minst tre elever krever det. Finsk har hatt egen fagplan siden 1997, og etter innføring av Kunnskapsløftet i 2006 er finsk og kvensk likestilt som opplæringsspråk. Men antall elever som tar imot tilbudet har gått ned siden ordninga ble innført. Færre elever enn før begynner med finsk/kvensk, og relativt mange faller fra underveis. Mens elevtallet i skoleåret 2001/2002 var 1073, var det i 2014/2015 nede i 582, fordelt på 67 ulike skoler.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har forskningsinstituttet Norut ved Vigdis Nygaard og Jørgen Bro undersøkt årsakene til nedgangen. I Norut Rapport 14/2015 gjør de rede for kartleggingsarbeidet de har gjort, med problemstillinger, metoder, analyse og resultater. Selve datainnsamlinga ble gjort i mai-september 2015, gjennom spørreskjema til rektorer og finsklærere ved skoler som tilbyr finsk som andrespråk, og intervju med rektorer og finsklærere, foreldre og elever ved fem utvalgte skoler.

Undersøkelsen viser at mange forhold spiller inn. De viktigste er mangelfull informasjon fra skoleeier til foreldre om rettigheter og tilbud, lærerrekruttering og lærerkompetanse, finskfagets plass i timeplanen (timer tas ofte fra andre fag) og mindre motivasjon hos elevene når de har ikke har personer å snakke med eller miljøer å praktisere språket i etter skoletid.

Rapporten kan leses i sin helhet på nett http://norut.no/sites/default/files/norut_rapport_14-2015.pdf

Nygaard, Vigdis og Jørgen Bro. Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk. Norut Rapport 14/2015. 59 sider.

 

 

 

 

Oikkeus valita suomen kielen toisena kielenä lastenkoulussa oon määrätty Opetuslajissa, jossa sanothaan ette oppiijoila joila oon kväänitavusta tahi suomalainen tavusta, oon oikkeus saaha opetusta suomen kielessä jos vähinthään kolme oppiijaa vaaithaan sitä. Suomen kieltä varten oon ollu oma faakiplaana vuoesta 1997 alkkain, ja jälkhiin ko Kunnskapsløftet vuona 2006 panthiin toimheen, oon suomen kieli ja kväänin kieli olheet samanarvoiset opetuskielet. Mutta oppiijoitten määrä oon menny siitä alkkain alas käsin. Nyt oon vähemän oppiijoita jokka aloitethaan oppimhaan suomee/kväänii, ja monet kans heitethään pois. Kouluvuona 2001/2002 oli oppiijoitten määrä 1073, ja vuona 2014/2015 se oli 582, jajettunna 67 eri koulun kesken.

Opetusdirektoraatti antoi tutkimusinstitutti Norutille tehtääväksi tutkiit syitä siihen ette mitä vasten oppiijoitten määrä oon menny alaskäsin. Norutin Raportissa 14/2015 selvitethään sitä työtä mitä het oon tehnheet, ja kans probleemiita, tappoi, analyysii ja resyltaattii. Daattan kokkoomisen tehthiin maikuussa-septemperikuussa 2015. Siinä tehthiin kyselyn kouluin rektoriile ja suomen kielen opettaajiile, vanhiimiile ja oppiijoile viiessä valitussa koulussa.

Tutkimuksessa tullee esile ette monet assiit vaikutethaan: vanhiimet ei saa tiettoo koulusta oikkeuksiin ja tarjonan ympäri, opettaajarekryteerinki ja opettaajakompetansi, suomen kielen paikka tiimaplaanassa (tiimat otethaan ussesti jostaki toisesta faakista), ja oppiijoitten  motivasjuuni ko het ei saata puhhuut kenenkhään kans tahi ei ole miljöötä missä praktiseerata kieltä koulun jälkhiin.

Raportin saatat lukkeet netissä: http://norut.no/sites/default/files/norut_rapport_14-2015.pdf

Nygaard, Vigdis ja Jørgen Bro. Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk. Norut Rapport 14/2015. 59 laittaa.