Dette er en artikkelsamling som viser utviklingen i den norske statens politikk overfor de nasjonale minoritetene jøder, kvener, skogfinner, rom, romani og urfolket samer fra 1900 frem til i dag. Artikkelforfatterne er anerkjente forskere som har minoriteter og urfolk som sine forskningsfelt.

Samlingen innledes med en historisk oversikt over hendelser og strømninger som har påvirket beslutningstakerne i Norge. Med det skaper redaktørene Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner en ramme rundt de enkeltstående forskningsartiklene. Boken har tre hoveddeler. Den første handler om politikken som ble ført overfor minoritetene på 1900-tallet. Den andre viser hvordan denne historien påvirker minoritetene i dag. I den siste delen er det fokus på fremtidsperspektivet – hvordan man basert på tidligere erfaringer kan gi minoriteter en bedre behandling fra nå av.

De enkelte artiklene fokuserer på ulike minoriteter og varierte aspekter ved norsk politikk, men noen observasjoner er likevel mer gjennomgående. Blant disse er fokuset på hvordan minoritetene har blitt omtalt i både presse og politikk. Fremstillinger av minoritetene (med unntak av jødene) som førmoderne, primitive og usiviliserte, som utgjør en trussel for majoritetsbefolkningen, går igjen i flere artikler.

Redaktørene skriver at utviklingen av det moderne samfunn med det det innebar av standardiserte måter å ha kontroll over innbyggerne på, for eksempel gjennom skattelegging, gjorde at de som ikke passet inn i denne modellen måtte lukes ut. Det gjaldt blant andre minoritetene. Tradisjonelt livsgrunnlag som håndverk, handel m.m. ble truet av industrialisering og modernisering.

Historieprofessor Einar Niemi skriver om fornorskingspolitikken som ble ført overfor samer og kvener. Niemi går tilbake til 1800-tallets minoritetspolitikk for å forklare tankene bak tiltakene som ble satt i verk for å kontrollere minoritetene i nord. Flere av tiltakene gjaldt skole- og språkpolitikk. Hovedmålet til myndighetene var assimilasjon, altså at minoritetene skulle bli mest mulig lik majoritetsbefolkningen. Det betød også å snakke norsk fremfor samisk eller kvensk/finsk. I nord ble minoritetspolitikken flettet sammen med utenrikspolitikken på grunn av samenes og kvenenes tilhørighet til flere nasjoner. Det ble reist tvil om grenseminoritetenes lojalitet og tilhørighet.

Verena Schall fra Språkrådet gjør rede for de ulike minoritetsspråkenes status i Norge i dag – deriblant kvensk. En av grunnene til av kvensk fremdeles finnes tilskriver Schall læstadianismen. I forsamlingene fikk kvenene bruke sitt eget språk, mens det var mange andre steder de ikke fikk bruke språket sitt. Schall gjør også kort rede for arbeidet med standardiseringen av kvensk språk. Hun gir Alf Nilsen-Børsskog (sett inn lenke) æren for å ha skapt grunnlaget for en slik prosess. Videre forklarer hun at Kvensk språkråd og Kvensk språkting ble opprettet i 2007 for å komme med henholdsvis anbefalinger og vedtak. Eira Söderholm utarbeidet samtidig en kvensk grammatikk (Kainun kielen grammatikki).

Boken vil naturligvis blir brukt ved høyskoler og universitet, men stoffet er presentert slik at det også er av allmenn interesse.

Nik. Brandal er historiker og høgskolelektor ved Bjørknes Høyskole. Cora Alexa Døving er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Cappelen Damm akademisk, Oslo 2017

Tässä artikkelikokhoonpanossa näytethään kuinka Norjan staatin politikki oon kehittynny kansalisten minoriteettiin suhtheen alkkain vuođesta 1900 ja kiini tähän päivhään saakka. Kansalisheen minoriteetthiin kuuluthaan juutalaiset, kväänit, mettäsuomalaiset, rom-kansa, romanit ja alkupöräiskansa saamelaiset. Artikelin kirjoittaajat oon tunnustetut tutkiijat jokka tutkithaan minoriteettiita ja alkupöräiskanssoi.

Kokhoonpanon alussa oon histoorialinen ylheisnäkymä niitten tappauksiin ja virttauksiin ympäri jokka oon vaikuttanheet päätöstentekkiijöihin Norjassa. Siihen laihin redaktöörit Nik. Brandal, Cora Alexa Døving ja Ingvill Thorson Plesner luođhaan raamin eri tutkimusartikkeliitten ympärille. Kirjassa oon kolme pääossaa. Ensimäinen osa käsittellee minoriteettipolitikkii 1900-luvula. Toisessa osassa näytethään kuinka tämä histooria vaikuttaa minoriteetthiin tääpänä. Viimi osassa kattothaan tulleevaisuutheen – kuinka aijeman kokemuksen perustheela saatettais anttaat minoriteetiile pareman kohtelun tulleevaisuuđessa.

Eri artikkelit fokuseerathaan eri minoriteetthiin ja monenlaishiin aspekthiin norjalaisessa politikissa, mutta muutamppii havainttoi käyđhään kuiten enämen läpitte. Näitten fokus oon siinä ette kuinka minoriteettiin ympäri oon muisteltu sekä aviisissa ja politikissa. Usseissa kirjoituksissa kirjoitethaan ette minoriteetit (paitti juutalaiset) oon esimodernit, primitiivit ja epäsivistynheet, ja het oon uhka majoriteettiväjele.

Redaktööri kirjoittaa ette modernin samfynnin kehitys ja standardiseeratut tavat kontrolleerata ihmissii, niin ko esimerkiksi verottaminen, teki sen ette net jokka ei passanheet tähän modellhiin suljethiin ulos. Tämä koski muun myötä minoriteettiita. Uuđistaminen ja industriin tuleminen uhkasi tradisjunelliita elinkeinoi niin ko käsityö, hanteli jne.

Histoorianprofessori Einar Niemi kirjoittaa norjalaistamispolitikista jonka tarkoituksena oli norjalaistaa saamelaiset ja kväänit. Niemi kattoo takaisinpäin 1800-luvun minoriteettipolitikkhiin ko hän selvittää meininkkii niissä toimissa joita otethiin pithhoon ko kontrolleerathiin minoriteettiita pohjaisessa. Usseet toimet koskethiin koulu- ja kielipolitikkii. Hallitusherroin mooli oli assimilasjuuni, eli ette minoriteetit häyđythiin tulla mahđolisiman paljon samanlaisiksi majoriteettiväjen kans. Se meinas kans sitä ette saamen tahi kväänin/suomen kielen sijasta häyđythiin puhhuut norjaa. Pohjaisessa minoriteettipolitikin liitethiin ulkomaanpolitikkhiin sen tähđen ko saamelaiset ja kväänit kuuluthiin usseemphaan eri kanshaan. Tämä nosti eppäilyn rajaminoriteettiin lojaliteetin ja kuuluvuuđen ympäri.

Verena Schall Kieliraađista selvittää eri minoriteettikieliin statusta Norjassa tääpänä – näitten joukossa oon kans kväänin kieli. Schall mainittee ette lestaadionismi oon yksi niistä syistä miksi kväänin kieli oon yhä elossa. Kokkouksissa kväänit saathiin puhhuut ommaa kieltä, mutta samala se oli monta muuta paikkaa missä het ei saanheet pittäät oman kielen. Schall muistelee kans lyhykäisesti työstä kväänin kielen standardiseeraamisen kans. Hän anttaa Alf Nilsen-Børsskogille (sett inn lenke) kunnian sen eđestä ette hän oon luonu pohjan tätä prosessii varten. Schall muistelee ette vuona 2007 perustethiin Kväänin kieliraađin ja Kväänin kielitingan jokka saatethaan tehđä ehđotuksii ja päätöksii. Samala Eira Söderholm teki grammatikkii kväänin kieltä varten (Kainun kielen grammatikki