Solgunn Hesjevoll (1947-2014) fra Børselv i Porsanger er en av dem som tok sin barndoms språk tilbake, studerte kvensk og lærte seg skriftspråket i voksen alder. I boka Solgunni muistelee – Solgunn forteller tester hun ut noen av mulighetene i det nye skriftspråket. Tekstene i boka er delvis basert på skriftlig arbeid gjort under språkstudiet. Første del er satt opp med kvensk og norsk tekst parallelt og består av dikt, fortellinger og lokalhistorisk stoff i kortform. I andre del reflekterer hun over temaer fra kvensk språk, kultur og historie. Hun sammenligner Carl Schøyens bok Tre stammers møte med andre litterære framstillinger av kvenkultur, hun skriver om fornorskning og skolepolitikk og ser på utbredelse og varianter av kvensk språk. Videre gjør hun en interessant gjennomgang av litteratur om internatliv i Finnmark, som hun supplerer med egne erfaringer med å være internatbarn. Siste kapittel handler om utmarksnæringer i kvensamfunnet Børselv fram til andre verdenskrig.

Alt i alt gir boka en velskrevet og personlig framstilling av flere viktige emneområder. Det innledende diktet på kvensk og norsk, «Älä kiussaa minnuu – Ikke plag meg», beskriver tryggheten og stoltheten over å kunne ta sitt eget språk i bruk. Diktet ble gitt som analyseoppgave til eksamen i finsk B-språk i videregående skole i 2013, ikke mange forfatterdebutanter har opplevd lignende! Solgunn Hesjevoll døde i 2014, og Solgunni muistelee ble dessverre hennes eneste bok.

Solgunn Hesjevoll. Solgunni muistelee = Solgunn forteller : kvenske fortellinger med oversettelse til norsk og noen tekster om kvensk kultur på norsk. S. Hesjevoll, 2014

Pyssyjokilainen Solgunn Hesjevoll (1947-2014) oon yksi heistä, kuka otti lapsuuen kielen takaisin, studeeras kväänin kieltä ja oppi kirjakielen raavhaassa ijässä. Kirjassa Solgunni muistelee – Solgunn forteller hän freistailee uuen kirjakielen maholisuuksii. Kirjan tekstiin pohjana oon kirjaliset työt mitä hän teki kielistudenttina. Ensi osassa oon kvääninkielinen ja norjankielinen parallellinen teksti, jossa oon poeemiita, muisteluksii ja paikalishistoorialista materiaalii lyhykäisessä muovossa. Toisessa osassa hän reflekteeraa kväänin kielen, kulttuurin ja histoorian teemoin ympäri. Hän verttaa Carl Schøyenin kirjaa Tre stammers møte muitten litterääristen muisteluksiitten kans, hän kirjoittaa norjalaistamisen ja koulupolitikin ympäri, ja kattoo missä kväänin kieli löyttyy, ja kielen varianttiita. Sitte hän interesantilla tavala käypi läpi litteratuurin Finmarkun internaattielämän ympäri. Hän muistelee kans omista kokemuksista internaattilapsena. Viimi kapitteli muistelee Pyssyjoven kväänisamfynnin ulkoniittyhommiin ympäri kiini toisheen mailmansothaan saakka.

Kaikistaan kaikki se oon kirja missä muistelhaan hyvinkirjoitetula ja personallisella tavala usseitten tähelisten assiitten ympäri. Alussa oon poeemi sekä kväänin ja norjan kielelä, «Älä kiussaa minnuu – Ikke plag meg», mikä kuvvaa turvallisuuen ja ylppeyen ette ihminen saapi ottaat oman kielen pithoon. Poeemin annethiin ananlyseeramistehtääväksi jatkokoulun suomi B-kielenä eksamenhiin vuona 2013. Ei ole kyllä paljon kirjailiijadebytanttiita kekkä oon kokenheet sellaista! Solgunn Hesjevoll kuoli vuona 2014, ja murheelista kyllä Solgunni muistelee oon hänen ainua kirja.

Solgunn Hesjevoll. Solgunni muistelee = Solgunn forteller: kvenske fortellinger med oversettelse til norsk og noen tekster om kvensk kultur på norsk. S. Hesjevoll, 2014