Thor Robertsen fra Vardø har hatt et langt virke innen fiskeri, forvaltning og politikk i Finnmark. Han er også en produktiv forfatter av lokalhistoriske bøker og artikler. I sin nyeste bok Vardø mellom himmel og hav skriver han særlig utfyllende om Vardø som fiskerisamfunn, om fiskeriorganisasjoner og barentssamarbeid, men også om dagligliv og om personer som har satt spor etter seg. Områdets finske historie trekkes fram i kapitlet «Bestemor Sofie og hennes hus i Skallelv», bygd på Robertsens egne barndomsminner. Som liten bodde han i lengre perioder hos sin mormor, som var født av finske foreldre i 1887.

Forfatteren gir et nært og varmt bilde av bestemora og bygdemiljøet i Skallelv i etterkrigstida. Han har et fint blikk for detaljer, beskriver bygninger og interiør og gjengir hendelser som har festa seg i minnet hos en liten gutt. Befolkninga var andre og tredje generasjon finske innvandrere og hadde jordbruk og fiske som levevei. All samtale foregikk på finsk, og arven fra Finland ble holdt i hevd, med finske skikker og søndagsmøter med finsk salmesang. Folk var finske i ånden, men bevisste på å oppdra barna til å bli norske samfunnsborgere. Utdannelse ble oppfatta som viktig, og det var politisk bevissthet i miljøet. Bestemor Sofie var på sin side stillferdig, men med klare meninger.

Robertsens portrett av Sofie er svært lesverdig og utgjør et fint tilskudd til historien om norskfinnene. Han er selv aktiv i organisasjonen Norsk-finsk forbund – Norjalais-suomalainen liitto, og har tidligere redigert boka Den finske arven : en antologi om det finske Finnmark, utgitt av forbundet i 2009.

Thor Robertsen. Vardø mellom himmel og hav. Utgitt av Thor Robertsen i samarbeid med Varangerfjæras venneforening, 2018. 350 sider. Kapitlet om Sofie er tidligere publisert som artikkel i Varanger årbok 2017.

Vuorealainen Thor Robertsen oon kauvon ollu työssä fiskussa, valvonassa ja politiikissa Finmarkussa. Hän oon kans produktiivinen paikalishistoorioitten ja artikkelitten kirjottaja. Uuessa kirjassa Vardø mellom himmel og hav hän kirjottaa hyvin tarkasti fiskusamfynnista, fiskuorganisasjuunista ja barentsyhtheistyöstä, mutta kans arkipäivän elämästä ja ihmisistä, kekkä oon jättänheet tärkiän jäljen. Alan suomalaisen histoorian otethaan esile kapittelissa «Bestemor Sofie og hennes hus i Skallelv», joka perustuu Robertsenin lapsuuen muisthoin. Lapsena hän asui pitkiä aikoja oman ämmin tykönä, kuka oli syntyny 1887 ja kenen vanhimet olthiin suomalaiset.

Kirjottaja antaa likheisen ja lämpimän kuvan ämmistä ja Kallijoen kylämiljööstä soan jälkhiin. Hän kuvvailee hyvin detaljia, rakenuksia ja interiööriä ja muistelee tapahtumista, mikkä oon tarttunheet pienen pojan muisthoon. Väki oli toisen tahi kolmanen sukupolven suomalaiset siirtolaiset ja het saathiin toimheentulon maapruukista ja fiskusta. Het puhuthiin keskenänsä suomia, ja suomalaista perintöä piethiin yllä, niin ko suomalaisia tapoja ja sunnuntaikokkouksia jossa laulethiin suomalaisia virsiä. Väki oli hengessä suomalainen, mutta het haluthiin kasuttaa lapset Norjan samfynnin kansalaisiksi. Koulutusta piethiin tärkiännä, ja miljöössä oli polittinen tietosuus. Sofie-ämmi puolesthaan oli vaitonainen, mutta hänelä oli selkiät mielipitheet.

Robertsenin portretti Sofiesta oon joukon lukemisarvonen ja fiini lisä norjansuomalaisten histoorihaan. Hän oon itte aktiivinen Norjalais-Suomalaisessa liitossa, ja oon varhemin redigeeranu kirjan Den finske arven : en antologi om det finske Finnmark, jonka liitto antoi ulos vuona 2009.

Thor Robertsen. Vardø mellom himmel og hav. Ulosantanu Thor Robertsen yhessä Varenginfieruan ystäväliiton (Varangerfjæras venneforening) kans vuona 2018. 350 sivvuu. Kapittelin Sofiesta oon varhemin publiseerattu artikkelina Varenkin vuosikirjassa 2017.