Agnes Eriksen har skrevet lærebøkene Minun kieli. Minun aaret 1-7. Kainun kielen ja kulttuurin oppikirja. I 2017 kommer den siste boken i serien ut, og med det er læreverket i kvensk for barneskolen komplett.

Innholdet i bøkene er lagt opp etter læreplanen i finsk som 2. språk. Læreplanen inneholder blant annet kompetansemål innen språktilegnelse og kommunikasjon. Etter syv år skal elevene kunne forstå enkle tekster om emner de kjenner fra før, kommunisere med dagligdagse ord og fraser, og kunne noe grammatikk. Læreplanen har også kompetansemål innen kultur, samfunn og litteratur. Dette har Eriksen fulgt opp på en god måte. Hun har valgt å ha med tradisjonelle rim og regler fra steder som Børselv og Lakselv. Man kan for eksempel lære ukedagene gjennom en regle fra Børselv.

Bøkene er utformet forskjellig. Bok 1 og 2 er engangsbøker; altså løser elevene oppgaver rett i boka. 3.-4. trinn er samlet i én lærebok med tilhørende oppgavebok, det samme er 5.-6. trinn. Til 7. trinn er det lærebok, oppgavebok og ordliste. Det finnes også ordbok og ordliste til hele serien. Lærere som ønsker å ta materialet i bruk finner lærerveiledninger til lærebøkene som Kvensk institutt har publisert.

Læreverket er laget med tanke på undervisning på barnetrinnet, men voksne som vil friske opp kunnskapene sine eller lære seg grunnleggende kvensk vil også kunne ha glede av disse bøkene.

Minun kieli. Minun aaret er gitt ut av Porsanger kommune med støtte fra Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms i 2014-2017, og er til salgs hos Lindbak Finnmark AS, avd. Lakselv, hege.opgaard@lindbak.no, tlf. 992 18 680.

Agnes Eriksen oon kirjoittannu oppikirjat Minun kieli. Minun aaret 1-7. Kainun kielen ja kulttuurin oppikirja. Vuona 2017 tullee ulos viimi kirja tässä raiđossa, ja sen myötä oon kväänin kielen oppimateriaali lastenkouluu varten valmis.

Kirjoin sisälyksen oon tehty suomen kieli 2. kielenä oppiplaanan jälkhiin. Oppiplaanassa oon kompetanssimoolit kielen omaksumista ja kommunikasjuunii varten. Seittemen vuođen jälkhiin häyđyttäis oppiijat ymmärtäät simppelii tekstii sekä assiita joita het tunnethaan jo aijemin, pittäät jokapäivälissii sannoi ja fraasiita ja saattaat pikkuisen grammatikkii. Oppiplaanassa oon kans kompetanssimoolit jokka koskethaan kulttuurii, samfynnii ja litteratuurii. Näitä Eriksen kuoraa hyvin. Hän oon valinu myötä riimii ja lorrui jokka oon tradisjunellit esimerkiksi Pyssyjovessa ja Lemmijovessa. Oppiijat saatethaan oppiit esimerkiksi viikonpäivät pyssyjokilaisen lorun avula.

Kaikki kirjat oon erilaiset. Kirjoi 1 ja 2 piđethään tyhä yhđen kerran; eli oppiijat tehđhään tehtäävät suorhaan kirjhaan. Oppimateriaalin 3.-4. klassii varten oon kovottu yhtheen oppikirjhaan ja siihen oon oma tehtääväkirja, ja samala laila oon 5.-6. klassii varten. 7. klassii varten oon oppikirja, tehtääväkirja ja sanalista. Kirjaraithoon kuuluu kans sanakirja ja sanalista. Opettaaja joka halluu ottaat oppimateriaalin pithoon, löyttää opettaajanopastukset täältä: lærerveiledninger til lærebøkene. Kainun institutti oon publiseeranu materiaalin.

Oppikirjat oon tarkoitettu lastenkoulun opetusta varten, mutta kirjoista oon suuri ilo kans raavhaile jokka haluthaan friskata ommaa kielitaittoo tahi oppiit kväänin kielen perusassiita. Porsangin komuuni oon antanu ulos kirjat Minun kieli. Minun aaret. Finmarkun maaherra ja Tromssan maaherra oon kuuronheet prosjektii vuossiin 2014-2017 aikana.