Det hemmelige språket

Det hemmelige språket oon dokumenttifilmi jonka Finn McAlinden oon tehny yhđessä Oslon universiteetin kielitietheen ja pohjaismaisten kieliin institutin (Institutt for lingvistikk og nordiske studier ved Universitetet i Oslo) professorin Pia Lanen kans. Filmissä muistelhaan ihmisistä jokka tääpänä puhuthaan kväänin kieltä ja heiđän identiteetistä. Filmissä kaikenikäiset kvääninkieliset ihmiset Finmarkussa ja Tromssassa muistelhaan mitä kväänin kieli ja kulttuuri merkittee heile. Usseet muistelhaan norjalaistamisesta, häppeestä ja ko esivallat ei kuuronheet heitä. Mutta samala muistelhaan kans positiivisista kokemuksista. Studentti Osvald Josefsen Pyssyjovesta oon valittennu opiskella kväänii universiteetissa, ja filmin lopussa hän mennee kväänin kielen eksaamenhiin jossa pittää puhhuut ja kirjoittaat. Filmissä nostethaan esile sen, kunka tärkkee standardiseerattu kieli oon minoriteetile. Pia Lane selvittää miksi kieli oon niin tärkkee identiteetin merkki, ja hän meinaa ette met häyđymä ottaat oppii aijemista virheistä ko kohtaama samfynnin josta oon tulossa yhä enämen monikulttuurinen.

Dokumentin näytethiin Nasjunaalibiblioteekissa vuona 2015 ko kväänin kieli oli ollu viralisena kielenä 10 vuotta.

Det hemmelige språket er en dokumentar regissert av Finn McAlinden i samarbeid med professor på Institutt for lingvistikk og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, Pia Lane. Filmen handler om kvensk språk og identitet blant de som bruker språket i dag. Kvensktalende i alle aldre fra ulike områder i Finnmark og Troms blir intervjuet om hva kvensk språk og kultur betyr for dem. Flere forteller om fornorskning, skam og manglende støtte fra myndighetene, men også om positive opplevelser i senere tid. Studenten Osvald Josefsen fra Børselv har valgt å ta emner i kvensk på universitetet, og går opp til muntlig og skriftlig eksamen mot slutten av filmen. Betydningen et standardisert skriftspråk har for minoriteten er viet mye plass i filmen. Pia Lane forklarer hvorfor språk er en så viktig identitetsmarkør, og hun mener at vi må ta lærdom av tidligere feil i møte med et stadig mer flerkulturelt samfunn.

Dokumentaren ble vist på Nasjonalbiblioteket i 2015 i forbindelse med at kvensk da hadde vært anerkjent som offisielt språk i 10 år.

Se filmen på NRK sine nettsider (tilgjengelig t.o.m. 31.01.2019):

Det hemmelige språket