Heftet Badstuer er et resultat av første del av prosjektet «Kvenene i Nordreisa». Forfatterne Kari Digre og Odd-Erik Hansen gjør først rede for badstubadets historie og utbredning i ulike kulturer og land. Her kommer det mellom annet fram at badstu eller sauna var en felles nordisk badeskikk fram til reformasjonen i 1537. Saunaen har hatt, og har enda en nærmest rituell betydning der den praktiseres mest. Det er viktig med god löyly – det vil si den gjennomsiktige dampen som oppstår i møtet mellom ild og vann ved riktig temperatur. Videre skal en oppføre seg høvisk og respektfullt mens badet pågår, og unngå overflødig snakk.

Men badstuene er også håndfaste kvenske kulturminner. For den bygningstekniske konstruksjonen av badstuene i Nordreisa viser forfatterne til en rapport av Sonja Westrheim fra 1981, Registrering av faste kulturminner i Reisavassdraget, som beskriver to hovedtyper av badstuer, med og uten forrom. Seinere har Kari Digre stått for SEFRAK-registrering i alle deler av Nordreisa kommune, inkludert fotodokumentasjon og intervjuer (SEFRAK: Sekretariatet for registrering av faste kulturminner, landsdekkende bygnings- og kulturminneregister), og resultatet presenteres i foreliggende hefte, med nærmere seksti badstuer navngitt og beskrevet. Leseren får informasjon om ildsteder og ovnstyper, badeskikker (menn først, så kvinner og barn, til slutt tjenestefolket) og alternativ bruk av badstua (bolig, føde- og sykestue, røyking/tørking av mat, klesvask).

I mengden av faktaopplysninger skinner det tydelig igjennom at forfatterne har en personlig kjærlighet til det de skriver om. Dette gir heftet en ekstra verdi: de to er jo selv tradisjonsbærere som fører arven videre. Derfor kommer de også med anbefalinger for god badstupraksis: Vannet skal legges på steinene, ikke kastes. Ta minst tre omganger i badstua – andre gang med banking med badsturis av rogn – før du avslutter med å vaske deg. Og et folkelig ordtak om badstu og helse sier det meste: «Hvis det ikke hjelper med badstu, brennevin eller tjære, er nok døden nære».

Heftet er på norsk bokmål, med et sammendrag på kvensk.

Kari Digre og Odd Erik Hansen. Badstuer : første del av prosjektet «Kvenene i Nordreisa». Ruija forlag, 2012. 44 sider.

Häfti Saunat oon resultaatti «Kväänit Raisissa»-prosjektin ensimäisestä osasta. Kirjailiijat Kari Digre ja Odd-Erik Hansen muistelhaan saunan histoorian ympäri, ja kuinka sen oon otettu käytthöön eri maissa ja kulttuuriissa. Häftissä muistelhaan muun myötä ette sauna oli yhtheinen pesotapa pohjaismaissa kiini reformasjuunhiin saakka vuona 1537. Saunala oon tasan ollu melkheenpä rituaalinen merkitys sielä missä saunothaan eniten. Hyvä löyly oon tärkkee. Löyly oon se läpittenäkkyyvä höyry mikä synttyy ko tuli ja vesi kohathaan oikkeessa lämmössä. Saunassa häättyy olla siivosti ja kunnioittaavasti, eikä passaa puhhuut tyyhän tähen.

Sauna oon kans kvääniin kulttuurimuisto. Ko puhuthaan Raisin saunoin pykkäysteknisen konstruksjuunin ympäri, niin kirjoittaajat peekathaan Sonja Westerheimin raportthiin vuoelta 1981, Registrering av faste kulturminner i Reisavassdraget, jossa mainithaan kaksi saunan päätyyppii: etuhuonheen kans ja ilman etuhuonetta. Hiljemin oon Kari Digre työtely SEFRAK-registreeringin kans koko Raisin komuunissa, kans kuvadokumentasjuunin ja haastatteluin kans (SEFRAK: Sekretariaatti sitä varten ette registreerathaan fastat kulttuurimuistot, maantäkkäävä pytinki- ja kulttuurimuistorekisteri). Resultaatin esitelhään tässä häftissä jossa muistelhaan liki kuuenkymmenen saunan ympäri. Lukkiija saapi tiettoo tulisijjoin, uunityyppiin ja pesotavoitten ympäri (ensisti saunothaan miehet, sitte vaimot ja lapset ja lopuksi palveluväki), ja mihin muuhun saunaa käytethiin (synnytys- ja sairastupana, savustethiin ja kuivathiin ruokkaa, pesthiin vaattheita).

Näistä faktatieoista näkkyy ette kirjailiijoila oon syvä rakkhaus siihen minkä ympäri het kirjoitethaan. Tämä anttaa häftile eriliikaisen arvon: nämät kaksi työtelhään itte sen etheen ette viehään tradisjuunii etheenkäsin. Sen tähen het muistelhaan kans saunatavoitten ympäri: Veen laskethaan kivviin pääle, ei paiskata. Käy ainaki kolme kerttaa saunassa – toisela kerttaa lyöt kroppaasti vihtala jonka oon tehty pihlajasta – ja viimiseksi peset ittesti. Niin ko kansan sananparsi sannoo saunan ja tervheyen ympäri: «Jos sauna, viina tahi terva ei auta, niin sitte se oon kuolemaksi».

Häfti oon norjaksi, ja siinä oon yhtheenveto kvääniksi.

Kari Digre ja Odd Erik Hansen. Badstuer: første del av prosjektet «Kvenene i Nordreisa». Ruija forlag, 2012. 44 laittaa.